śrutownicaAutor programu historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej oraz towarzyszących mu podręczników „Był sobie człowiek”, współautor podręcznika do wiedzy społeczeństwie w liceum. Jest współautorką wielu narzędzi do pomiaru zasobu słownictwa i poziomu rozwoju językowego dla dzieci polskich: -) oraz dla dzieci dwujęzycznych przyswajających różne języki:. - tak nie jest, mamy coś do zrobienia w sprawie pokazywania wyjątkowej roli nauczyciela, zwiększania jego autonomii, wyposażania w wiedzę i umiejętności oraz wspierania w stałym rozwoju, aby mógł z tej autonomii swobodnie korzystać.

D, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora światy , a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem , posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Top